Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Onszelf/Baby-fotograaf/Kinder-fotograaf/Zwangerschaps-fotograaf

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Onszelf/Baby-fotograaf/Newborn-fotograaf/Kinder-fotograaf/Zwangerschaps-fotograaf, hierna te noemen Fotograaf. Door het aangaan van een relatie met Fotograaf zijn alle betrekkingen tussen Fotograaf en haar cliënten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk is vastgelegd, zoals een afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mon-delinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na beëindiging van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4. Factuur en betaling

4.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

4.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

6. Levering

6.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd per reguliere post en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

6.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

7. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8. Reproductie

Wederpartij is gerechtigd voor privé-gebruik in huiselijke en familiaire kring de geleverde Fotografische werken ongelimiteerd te (laten) reproduceren.

9. Internet

9.1 De Wederpartij is gerechtigd voor privé-gebruik in huiselijke en familiaire kring, alsmede op ‘social networking’ websites, de geleverde Fotografische werken op internet te vertonen.

9.2 In geval van internet-gebruik zal Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van de afgebeelde Fotografische werken maximaal 800 bij 800 pixels zijn.

9.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

11. Gebruik

11.1 Het beeldmateriaal is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik in huiselijke en familiaire kring van de Wederpartij.

11.2 Wederpartij is niet gerechtigd het beeldmateriaal aan derden te verstrekken en/of te verhandelen.

11.3 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor enige vorm van beeldmanipulatie dient dit te gebeuren met inachtneming van redelijkheid.

12. Inbreuk op auteursrecht

12.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

12.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

13. Naamsvermelding

13.1 Bij publicatie anders dan genoemd in artikel 11, lid 1 dient de naam van de Fotograaf duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

16. Rechts- en forumkeuze

16.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

16.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.